Báo cháy YUN-YANG

Module kết nối đầu dò thường YUNYANG YRR-01

Module kết nối đầu dò thường YUNYANG YRR-01

Mua hàng

Nút ấn báo cháy địa chỉ gắn chìm YUNYANG YRR-04

Nút ấn báo cháy địa chỉ gắn chìm YUNYANG YRR-04

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13

Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L

Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L

Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L

Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L

Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L

Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L

Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L

Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L

Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L

Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L

Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L

Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L

Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L

Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L

Mua hàng

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Mua hàng

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Mua hàng