Nguồn lưu điện UPS APC

HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRA

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRA
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRARK (with Rail Kit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRARK (with Rail Kit)
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC BV650I-MS

Bộ lưu điện UPS APC BV650I-MS
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

91,057,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,843,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

57,483,900 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Giá :

34,672,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Giá :

28,922,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI

Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Giá :

29,072,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Giá :

19,550,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Giá :

18,630,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Giá :

40,940,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Giá :

27,830,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Giá :

67,390,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Giá :

56,522,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS

Giá :

2,357,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MS

Giá :

4,324,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MS

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I

Giá :

6,739,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I

Giá :

13,121,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I

Giá :

8,717,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I

Giá :

18,331,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMT750I

Giá :

8,349,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT750I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000I

Giá :

10,154,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500I

Giá :

11,534,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200I

Giá :

17,227,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000I

Giá :

25,564,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX750I

Giá :

8,038,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX750I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX1000I

Giá :

14,835,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1000I

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200HV

Giá :

27,945,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200HV

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HV

Giá :

34,730,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HV

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HVNC

Giá :

37,570,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HVNC

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200XLI

Giá :

25,162,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200XLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLI

Giá :

30,820,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Giá :

49,622,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Giá :

69,207,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Giá :

73,082,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Giá :

82,846,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT2000XLI

Giá :

24,380,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT2000XLI

Mua hàng
HOT

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Giá :

6,854,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Mua hàng
HOT

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Giá :

880,000 vnđ

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

- Công suất: 6000VA/ 6000W.

- Dạng sóng: Sóng sine.

- Pha: 1.

- Điện áp ngõ ra: 230V.

- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.

- Điện áp ngõ vào: 230V.

- Tần số ngõ vào: 40 - 70 Hz.

- Thời gian sạc pin: 3 giờ.

- Cảnh báo âm thanh: Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải.

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

- Công suất: 6000VA/ 6000W.

- Dạng sóng: Sóng sine.

- Pha: 1.

- Điện áp ngõ ra: 230V.

- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.

- Điện áp ngõ vào: 230V.

- Tần số ngõ vào: 40 - 70 Hz.

- Cảnh báo âm thanh: Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải.

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

- Công suất: 10kVA/ 10kW.

- Dạng sóng: Sóng sine.

- Pha: 1.

- Điện áp ngõ ra: 230V.

- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.

- Điện áp ngõ vào: 230V.

- Tần số ngõ vào: 40 - 70 Hz.

- Cảnh báo âm thanh: Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải.

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

- Công suất: 10kVA/ 10kW.

- Dạng sóng: Sóng sine.

- Pha: 1.

- Điện áp ngõ ra: 230V.

- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.

- Điện áp ngõ vào: 230V.

- Tần số ngõ vào: 40 - 70 Hz.

- Thời gian sạc pin: 3 giờ.

- Cảnh báo âm thanh: Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải.

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

- Công suất: 10kVA/ 10kW.

- Dạng sóng: Sóng sine.

- Pha: 1.

- Điện áp ngõ ra: 230V.

- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.

- Điện áp ngõ vào: 230V.

- Tần số ngõ vào: 40 - 70 Hz.

- Thời gian sạc pin: 3 giờ.

- Cảnh báo âm thanh: Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải.

Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP

Giá :

19,699,500 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 1920VAh.

-         Rack height: 3U.

-         Hỗ trợ Model: SRT5KVA, 6KVA.

-         Kích thước: 130 x 432 x 660mm.

-         Trọng lượng: 90.91kg.

Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2

Giá :

19,607,500 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 1920VAh.

-         Rack Height: 3U.

-         Hỗ trợ Model: SRT8KVA, 10KVA.

-         Kích thước: 130 x 432 x 660mm.

-         Trọng lượng: 90.91kg.

Mua hàng
HOT

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP

Giá :

21,930,500 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 1920VAh.

-         Rack Height: 3U.

-         Hỗ trợ Model: SRTRM 5KVA, 6KVA.

-         Kích thước: 130 x 432 x 682mm.

-         Trọng lượng: 91kg.

Mua hàng
HOT

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2

Giá :

23,034,500 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 1920VAh.

-         Rack Height: 3U.

-         Hỗ trợ Model: SRTRM 8KVA, 10KVA.

-         Kích thước: 130 x 432 x 682mm.

-         Trọng lượng: 91kg.

Mua hàng
HOT

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP

Giá :

10,752,500 vnđ

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP

-         Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3Hz user adjustable +/- 0.1

-         Dạng sóng: Sóng sine.

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 864VAh.

-         Ắc quy thay thế: RBC31

-         Rack Height: 2U.

-         Hỗ trợ Model: SURT1000XLI, SURT2000XLI.

-         Kích thước: 85 x 432 x 483mm.

-         Trọng lượng: 29.56kg.

Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP

Giá :

17,710,000 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP

-         Loại pin: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof.

-         Tuổi thọ pin: 3 – 5 năm.

-         Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 1920VAh.

-         Rack Height: 3U.

-         Hỗ trợ Model: SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI, SURT8000XLI, SURT10000XLI.

-         Kích thước: 130 x 432 x 660mm.

-         Trọng lượng: 90.91kg.

Mua hàng