Báo cháy - Chữa cháy

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Giá :

129,948,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Giá :

114,170,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Giá :

95,648,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Giá :

93,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Giá :

84,770,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Giá :

79,184,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Giá :

68,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop DETECTOMAT Detect 3004

Giá :

68,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop DETECTOMAT Detect 3004

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 4 Loop NITTAN NFU-7000

Giá :

67,600,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 4 Loop NITTAN NFU-7000

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Giá :

64,356,600 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Giá :

63,856,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Giá :

63,480,900 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 30 kênh NOHMI FAPN104N-B1-30L

Giá :

54,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 30 kênh NOHMI FAPN104N-B1-30L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 2 Loop NITTAN NFU-7000

Giá :

54,600,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 2 Loop NITTAN NFU-7000

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)

Giá :

50,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop DETECTOMAT Detect 3004

Giá :

48,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop DETECTOMAT Detect 3004

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)

Giá :

47,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Giá :

47,335,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Giá :

45,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)

Giá :

44,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Giá :

41,475,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)

Giá :

41,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Giá :

40,875,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Giá :

39,675,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Giá :

39,307,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Giá :

39,195,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Giá :

39,121,600 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Giá :

38,269,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)

Giá :

37,890,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Giá :

36,789,200 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Giá :

34,190,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 4 Loop COFEM LYONRM04

Giá :

33,108,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 4 Loop COFEM LYONRM04

Mua hàng

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop TELETEK IRIS (4L)

Giá :

32,820,000 vnđ

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop TELETEK IRIS (4L)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

30,862,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Giá :

30,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Giá :

30,115,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh NITTAN 1PM2-20LA

Giá :

29,900,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh NITTAN 1PM2-20LA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

29,861,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop TELETEK IRIS (2L)

Giá :

29,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop TELETEK IRIS (2L)

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 2 Loop COFEM LYONRM02

Giá :

28,680,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 2 Loop COFEM LYONRM02

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 1 Loop COFEM LYONRM01

Giá :

27,900,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 1 Loop COFEM LYONRM01

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Giá :

27,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

27,443,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Giá :

27,195,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Giá :

26,592,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

26,442,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Giá :

26,280,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Giá :

25,489,800 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1500 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

25,332,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1500 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Giá :

25,080,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Mua hàng

Đầu dò khói Beam FireRay DETECTOMAT 3000/FR 3000

Giá :

24,600,000 vnđ

Đầu dò khói Beam FireRay DETECTOMAT 3000/FR 3000

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Giá :

23,880,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Giá :

23,835,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Giá :

23,451,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Giá :

23,352,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

23,348,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

22,659,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)

Giá :

22,560,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Giá :

21,824,600 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Giá :

21,795,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Giá :

21,252,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Giá :

20,360,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

20,293,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Giá :

20,237,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Mua hàng

Đầu dò khói Beam COFEM DLR100Z

Giá :

20,160,000 vnđ

Đầu dò khói Beam COFEM DLR100Z

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 16 kênh DETECTOMAT DCC8

Giá :

19,800,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 16 kênh DETECTOMAT DCC8

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

19,605,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)

Giá :

19,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Giá :

18,992,500 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Giá :

18,669,000 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Mua hàng

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Giá :

18,600,400 vnđ

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,850,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ địa chỉ HORING QA-24

Giá :

17,446,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ địa chỉ HORING QA-24

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 24VDC/6A NITTAN NFU-PS-10A

Giá :

16,900,000 vnđ

Bộ nguồn phụ 24VDC/6A NITTAN NFU-PS-10A

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Giá :

16,444,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)

Giá :

16,290,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Giá :

16,250,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Giá :

16,200,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 kênh DETECTOMAT DCC8

Giá :

16,200,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 kênh DETECTOMAT DCC8

Mua hàng

Đầu dò khói Beam COFEM DLR50Z

Giá :

16,200,000 vnđ

Đầu dò khói Beam COFEM DLR50Z

Mua hàng

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Giá :

16,052,400 vnđ

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Giá :

15,580,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

15,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu,...

Giá :

15,000,000 vnđ

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu, 01 phát)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh NITTAN 2PD1-5L

Giá :

14,950,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh NITTAN 2PD1-5L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Giá :

14,485,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Đầu báo khói 100m SYSTEM SENSOR BEAM 1224

Giá :

14,300,000 vnđ

Đầu báo khói 100m SYSTEM SENSOR BEAM 1224

Mua hàng

Beam Type Smoke Detector NITTAN CKLD-KPT

Giá :

14,170,000 vnđ

Beam Type Smoke Detector NITTAN CKLD-KPT

Mua hàng

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R

Giá :

13,360,000 vnđ

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R

Mua hàng

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Giá :

13,035,000 vnđ

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Mua hàng

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Giá :

13,006,000 vnđ

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Giá :

12,980,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Bộ cách ly an toàn BOSCH SB3

Giá :

12,880,000 vnđ

Bộ cách ly an toàn BOSCH SB3

Mua hàng