Báo cháy COFEM

Còi báo động kết hợp đèn 24V COFEM SIR24BL

Còi báo động kết hợp đèn 24V COFEM SIR24BL

Mua hàng

Đế còi báo cháy địa chỉ COFEM BSLC

Đế còi báo cháy địa chỉ COFEM BSLC

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 3 loop COFEM LYONRM03

Trung tâm điều khiển LYON 3 loop COFEM LYONRM03

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 5 loop COFEM LYONRM05

Trung tâm điều khiển LYON 5 loop COFEM LYONRM05

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 6 loop COFEM LYONRM06

Trung tâm điều khiển LYON 6 loop COFEM LYONRM06

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 7 loop COFEM LYONRM07

Trung tâm điều khiển LYON 7 loop COFEM LYONRM07

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 8 loop COFEM LYONRM08

Trung tâm điều khiển LYON 8 loop COFEM LYONRM08

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM ZAFIR01B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM ZAFIR01B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM ZAFIR02B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM ZAFIR02B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM CLYON01B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM CLYON01B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM CLYON02B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM CLYON02B

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 16 zones COFEM CDL16L

Trung tâm điều khiển London 16 zones COFEM CDL16L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 20 zones COFEM CDL20L

Trung tâm điều khiển London 20 zones COFEM CDL20L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 24 zones COFEM CDL24L

Trung tâm điều khiển London 24 zones COFEM CDL24L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Mua hàng

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Mua hàng

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Mua hàng

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Mua hàng

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Mua hàng

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Mua hàng

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Mua hàng

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Mua hàng