Nguồn lưu điện UPS ZLPOWER

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6K

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 10KVA UPS ZLPOWER EX3110K

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 10KVA UPS ZLPOWER EX3110K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 10KVA UPS ZLPOWER EX3110KL

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 10KVA UPS ZLPOWER EX3110KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 15KVA UPS ZLPOWER EX3115KL

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 15KVA UPS ZLPOWER EX3115KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 20KVA UPS ZLPOWER EX3120KL

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 1 pha ra 20KVA UPS ZLPOWER EX3120KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 20KVA UPS ZLPOWER EX3320K

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 20KVA UPS ZLPOWER EX3320K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 30KVA UPS ZLPOWER EX3330KL

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 30KVA UPS ZLPOWER EX3330KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 40KVA UPS ZLPOWER EX3340K

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 40KVA UPS ZLPOWER EX3340K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 60KVA UPS ZLPOWER EX3360K

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 60KVA UPS ZLPOWER EX3360K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 80KVA UPS ZLPOWER EX3380K

Bộ nguồn lưu điện OnLine 3 pha vào 3 pha ra 80KVA UPS ZLPOWER EX3380K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện Low Frequency Online UPS ZLPOWER GP3310-GP33300K

Bộ nguồn lưu điện Low Frequency Online UPS ZLPOWER GP3310-GP33300K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS ZLPOWER HQ500

Giá :

985,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS ZLPOWER HQ500

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS ZLPOWER HQ650

Giá :

1,080,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS ZLPOWER HQ650

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS ZLPOWER HQ800

Giá :

1,236,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS ZLPOWER HQ800

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS ZLPOWER HQ1500

Giá :

3,060,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS ZLPOWER HQ1500

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2000VA UPS ZLPOWER HQ2000

Giá :

6,180,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2000VA UPS ZLPOWER HQ2000

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX1K

Giá :

6,795,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX1K

Mua hàng

Rack Mount Online 1KVA UPS ZLPOWER RM1K-C

Giá :

8,952,000 vnđ

Rack Mount Online 1KVA UPS ZLPOWER RM1K-C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3000VA UPS ZLPOWER HQ3000

Giá :

9,265,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3000VA UPS ZLPOWER HQ3000

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX2K

Giá :

13,956,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX2K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX1KL

Giá :

15,444,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX1KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX3K

Giá :

16,995,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX3K

Mua hàng

Rack Mount Online 2KVA UPS ZLPOWER RM2K-C

Giá :

16,995,000 vnđ

Rack Mount Online 2KVA UPS ZLPOWER RM2K-C

Mua hàng

Rack Mount Online 3KVA UPS ZLPOWER RM3K-C

Giá :

20,076,000 vnđ

Rack Mount Online 3KVA UPS ZLPOWER RM3K-C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX2KL

Giá :

29,340,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX2KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX3KL

Giá :

30,852,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX3KL

Mua hàng

Rack Mount Online 6KVA UPS ZLPOWER RM6K-C

Giá :

46,335,000 vnđ

Rack Mount Online 6KVA UPS ZLPOWER RM6K-C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10KL

Giá :

49,416,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10K

Giá :

50,965,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10K

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6KL

Giá :

58,695,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6KL

Mua hàng