Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-320 máy nhánh

Giá :

290,210,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-320 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 16 line vào-296 máy nhánh

Giá :

274,850,000 vnđ

Tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 16 line vào-296 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-272 máy nhánh

Giá :

258,770,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-272 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-248 máy nhánh

Giá :

243,410,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-248 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-224 máy nhánh

Giá :

227,330,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-224 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-200 máy nhánh

Giá :

211,970,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-200 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-176 máy nhánh

Giá :

184,090,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-176 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-152 máy nhánh

Giá :

168,730,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-152 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-128 máy nhánh

Giá :

140,850,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-128 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-96 máy nhánh

Giá :

43,750,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-96 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Giá :

41,470,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-80 máy nhánh

Giá :

39,190,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-80 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-72 máy nhánh

Giá :

36,910,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-72 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh

Giá :

33,640,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh

Giá :

31,960,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh

Giá :

26,360,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh

Giá :

24,080,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-32 máy nhánh

Giá :

15,830,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-32 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

13,550,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

12,450,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-16 máy nhánh

Giá :

11,270,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-16 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-16 máy nhánh

Giá :

10,170,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-16 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100

Giá :

8,760,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100

Giá :

7,890,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100

Mua hàng