Tổng đài Panasonic

Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Giá :

1,560,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy

Giá :

9,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy

Giá :

8,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy

Giá :

7,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy ra

Mua hàng

Panasonic KX-TVM50

Giá :

18,760,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Mua hàng

Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600

Giá :

20,580,000 vnđ

Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Giá :

176,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Giá :

169,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Giá :

161,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280

Giá :

154,080,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Giá :

146,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Giá :

139,120,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Giá :

103,030,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Giá :

95,550,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Giá :

88,070,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Giá :

80,590,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Mua hàng

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Giá :

3,780,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

48,100,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

44,320,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Giá :

42,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Giá :

41,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Giá :

37,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Giá :

27,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Giá :

23,440,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Giá :

22,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Mua hàng

Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600

Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600

Mua hàng

Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65

Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20

Giá :

2,180,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Giá :

3,024,500 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Giá :

5,252,800 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Giá :

1,860,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

Giá :

2,162,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Giá :

1,040,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mua hàng

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

Giá :

40,860,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Giá :

35,960,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Giá :

34,560,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Giá :

30,400,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Giá :

29,000,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Mua hàng

Trạm lặp thu phát sóng Repeater Panasonic KX-A406

Giá :

2,560,000 vnđ

Trạm lặp thu phát sóng Repeater Panasonic KX-A406

Mua hàng

Trạm phát sóng 2 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0155

Giá :

10,880,000 vnđ

Trạm phát sóng 2 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0155

Mua hàng

Trạm phát sóng 8 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0158

Giá :

26,380,000 vnđ

Trạm phát sóng 8 kênh DECT phone Panasonic KX-TDA0158

Mua hàng

Trạm thu phát sóng 4 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NS0154

Giá :

9,760,000 vnđ

Trạm thu phát sóng 4 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NS0154

Mua hàng

Trạm thu phát sóng 8 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NCP0158

Giá :

26,880,000 vnđ

Trạm thu phát sóng 8 kênh IP DECT Phone Panasonic KX-NCP0158

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

16,480,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI IP-PBX PANASONIC KX-NS1000

CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI IP-PBX PANASONIC KX-NS1000

Mua hàng

Tổng đài IP-PBX Panasonic KX-NS1000

Giá :

19,800,000 vnđ

Tổng đài IP-PBX Panasonic KX-NS1000

Mua hàng

CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Giá :

580,000 vnđ

CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Mua hàng

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Giá :

6,850,000 vnđ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Giá :

37,830,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Giá :

36,900,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Giá :

35,450,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Giá :

34,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Giá :

28,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Giá :

27,670,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Giá :

26,220,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Giá :

25,290,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Giá :

19,370,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Giá :

18,440,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

Giá :

16,990,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Giá :

16,060,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

Giá :

9,560,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Giá :

8,630,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Giá :

7,180,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Mua hàng