Cáp mạng SAICOM

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-96FO

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-96FO

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-36FO

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-36FO

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-12FO

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-12FO

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-8FO

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-8FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 12FO-DU12

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 12FO-DU12

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 6FO-DU6

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 6FO-DU6

Mua hàng

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 1FO

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 1FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm Singlemode phi kim loại SAICOM 72FO-DU72

Cáp quang ngầm Singlemode phi kim loại SAICOM 72FO-DU72

Mua hàng

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 1FO

Giá :

2,240 vnđ

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 1FO

Mua hàng

Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)

Giá :

2,600 vnđ

Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)

Mua hàng

Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)

Giá :

2,600 vnđ

Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)

Mua hàng

Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5

Giá :

2,600 vnđ

Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5

Mua hàng

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 2FO

Giá :

2,800 vnđ

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 2FO

Mua hàng

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO

Giá :

3,200 vnđ

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO

Mua hàng

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 4FO

Giá :

4,000 vnđ

Dây thuê bao quang ống bọc chặt SAICOM 4FO

Mua hàng

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 4FO

Giá :

4,400 vnđ

Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 4FO

Mua hàng

Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)

Giá :

5,000 vnđ

Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)

Mua hàng

Dây thuê bao quang treo phi kim loại SAICOM FTTH 2FO

Giá :

5,000 vnđ

Dây thuê bao quang treo phi kim loại SAICOM FTTH 2FO

Mua hàng

Dây thuê bao quang treo phi kim loại SAICOM FTTH 4FO

Giá :

6,000 vnđ

Dây thuê bao quang treo phi kim loại SAICOM FTTH 4FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 2FO-DU2

Giá :

15,400 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 2FO-DU2

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 4FO-DU4

Giá :

16,240 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 4FO-DU4

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-6FO

Giá :

18,480 vnđ

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-6FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 8FO-DU8

Giá :

20,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 8FO-DU8

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 16FO-DU16

Giá :

24,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 16FO-DU16

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 24FO-DU24

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 24FO-DU24

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-24FO

Giá :

30,000 vnđ

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-24FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 32FO-DU32

Giá :

34,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 32FO-DU32

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 48FO-DU48

Giá :

42,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 48FO-DU48

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-48FO

Giá :

42,400 vnđ

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-48FO

Mua hàng

Đế inox 100 - 10 way

Giá :

60,000 vnđ

Đế inox 100 - 10 way

Mua hàng

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-72FO

Giá :

60,000 vnđ

Cáp quang treo Single mode phi kim loại SAICOM F8-72FO

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 72FO-DU72

Giá :

60,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 72FO-DU72

Mua hàng

Cáp quang ngầm Singlemode phi kim loại SAICOM 96FO-DU96

Giá :

66,560 vnđ

Cáp quang ngầm Singlemode phi kim loại SAICOM 96FO-DU96

Mua hàng

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 96FO-DU96

Giá :

80,000 vnđ

Cáp quang ngầm kim loại single mode có băng thép SAICOM 96FO-DU96

Mua hàng

Đế inox 150 - 15 way

Giá :

240,000 vnđ

Đế inox 150 - 15 way

Mua hàng

Phiến KH24 gắn cầu chì hạt nổ

Giá :

340,000 vnđ

Phiến KH24 gắn cầu chì hạt nổ

Mua hàng