Parallel Cable 5m for UPS SANTAK

Giá :

126,000 vnđ

Parallel Cable 5m for UPS SANTAK

Mua hàng

Card AS400 UPS SANTAK

Giá :

189,000 vnđ

Card AS400 UPS SANTAK

Mua hàng

Parallel Cable 6K-12K UPS SANTAK

Giá :

207,000 vnđ

Parallel Cable 6K-12K UPS SANTAK

Mua hàng

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Giá :

977,500 vnđ

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG500

Giá :

1,200,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG500

Mua hàng

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Giá :

1,495,000 vnđ

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Mua hàng

Card CMC Mini UPS SANTAK

Giá :

1,575,500 vnđ

Card CMC Mini UPS SANTAK

Mua hàng

Card AS400 Mini UPS SANTAK

Giá :

1,817,000 vnđ

Card AS400 Mini UPS SANTAK

Mua hàng

Card CMC UPS SANTAK

Giá :

1,897,500 vnđ

Card CMC UPS SANTAK

Mua hàng

Rail Kit for C2KR/C3KR/C6KR UPS SANTAK

Giá :

1,932,000 vnđ

Rail Kit for C2KR/C3KR/C6KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG1000

Giá :

2,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG1000

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Giá :

2,932,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK BLAZER1000PRO

Giá :

3,680,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK BLAZER1000PRO

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK Blazer 2200Pro

Giá :

4,620,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK Blazer 2200Pro

Mua hàng

Parallel Cable 10m for UPS SANTAK

Giá :

4,879,500 vnđ

Parallel Cable 10m for UPS SANTAK

Mua hàng

Card Web Mini UPS SANTAK

Giá :

5,566,000 vnđ

Card Web Mini UPS SANTAK

Mua hàng

Bộ lưu điện 2KVA UPS SANTAK BLAZER2000 PRO

Giá :

5,820,000 vnđ

Bộ lưu điện 2KVA UPS SANTAK BLAZER2000 PRO

Mua hàng

Cảm biến môi trường EMD SANTAK

Giá :

6,026,000 vnđ

Cảm biến môi trường EMD SANTAK

Mua hàng

Kệ trượt cho DCX-A16B UPS SANTAK

Giá :

6,520,500 vnđ

Kệ trượt cho DCX-A16B UPS SANTAK

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A06

Giá :

6,762,000 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A06

Mua hàng

Card Web UPS SANTAK

Giá :

6,923,000 vnđ

Card Web UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1K (LCD)

Giá :

8,160,000 vnđ

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1K (LCD)

Mua hàng

GSM Modem UPS SANTAK

Giá :

8,395,000 vnđ

GSM Modem UPS SANTAK

Mua hàng

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A04

Giá :

8,418,000 vnđ

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A04

Mua hàng

Battery pack for C2KR UPS SANTAK

Giá :

8,671,000 vnđ

Battery pack for C2KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KS

Giá :

8,855,000 vnđ

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KS (LCD)

Giá :

9,303,500 vnđ

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KR

Giá :

10,925,000 vnđ

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KR

Mua hàng

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A08

Giá :

12,144,000 vnđ

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A08

Mua hàng

Battery pack for C3KR UPS SANTAK

Giá :

12,604,000 vnđ

Battery pack for C3KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2K (LCD)

Giá :

13,570,000 vnđ

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2K (LCD)

Mua hàng

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A12

Giá :

15,260,500 vnđ

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A12

Mua hàng

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3K (LCD)

Giá :

17,020,000 vnđ

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3K (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KE

Giá :

17,882,500 vnđ

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KE

Mua hàng

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A16B

Giá :

18,975,000 vnđ

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A16B

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KS

Giá :

20,079,000 vnđ

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KS

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Giá :

20,412,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KS (LCD)

Giá :

20,619,500 vnđ

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KS (LCD)

Mua hàng

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A20

Giá :

21,712,000 vnđ

Tủ đựng Ắc quy SANTAK DCX-A20

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KR

Giá :

22,425,000 vnđ

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KR

Mua hàng

Battery pack for C6KR UPS SANTAK

Giá :

24,840,000 vnđ

Battery pack for C6KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KS

Giá :

27,370,000 vnđ

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KS (LCD)

Giá :

28,175,000 vnđ

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KR

Giá :

30,475,000 vnđ

Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KE

Giá :

50,850,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KE

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6K (LCD)

Giá :

54,970,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6K (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Giá :

56,880,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KR

Giá :

57,155,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS

Giá :

57,385,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS (LCD)

Giá :

58,822,500 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Giá :

59,400,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10K (LCD)

Giá :

64,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10K (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KE

Giá :

79,880,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KE

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS

Giá :

92,575,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS (LCD)

Giá :

94,875,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK 3C10KS

Giá :

108,905,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK 3C10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE 3C10KS (LCD)

Giá :

114,287,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE 3C10KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK 3C15KS

Giá :

161,805,000 vnđ

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK 3C15KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK ONLINE 3C15KS (LCD)

Giá :

169,809,000 vnđ

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK ONLINE 3C15KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C20KS

Giá :

197,340,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C20KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C20KS (LCD)

Giá :

212,037,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C20KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C3-EX20KS

Giá :

222,870,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C3-EX20KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 20KS (LCD)

Giá :

230,862,500 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 20KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK 3C3-EX30KS

Giá :

277,725,000 vnđ

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK 3C3-EX30KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 30KS (LCD)

Giá :

293,020,000 vnđ

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 30KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK 3C3-EX40KS

Giá :

314,755,000 vnđ

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK 3C3-EX40KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 40KS (LCD)

Giá :

330,291,500 vnđ

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 40KS (LCD)

Mua hàng