Nguồn lưu điện UPS Sorotec

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KR

Giá :

59,995,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-10KT

Giá :

59,915,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-10KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT

Giá :

54,395,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Giá :

52,003,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-8KR

Giá :

51,980,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-8KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT

Giá :

50,979,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 10KR-XL

Giá :

50,002,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 10KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 10KR-XL

Giá :

49,967,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 10KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 8KR-XL

Giá :

46,997,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 8KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 8KR-XL

Giá :

46,977,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 8KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 8KT-XL

Giá :

44,965,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 8KT-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 10KT-XL

Giá :

44,907,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 10KT-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-6KR

Giá :

41,998,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-6KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-6KR

Giá :

41,975,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-6KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-5KR

Giá :

40,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-5KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-5KR

Giá :

39,997,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-5KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 6KR-XL

Giá :

38,996,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 6KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 6KR-XL

Giá :

38,985,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 6KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-6KT

Giá :

37,950,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-6KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 5KR-XL

Giá :

37,490,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 5KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 5KR-XL

Giá :

37,490,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 5KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL

Giá :

36,420,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 5KT-XL

Giá :

35,995,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 5KT-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-5KT

Giá :

35,420,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-5KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX5000

Giá :

20,999,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX5000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-3KR

Giá :

17,997,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-3KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-3KT

Giá :

17,997,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-3KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX5000XL

Giá :

17,250,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX5000XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-3KT

Giá :

16,502,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-3KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 3KR-XL

Giá :

16,502,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 3KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 3KR-XL

Giá :

16,491,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 3KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL

Giá :

15,502,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-2KR

Giá :

14,904,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-2KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-2KT

Giá :

14,892,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-2KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 2KR-XL

Giá :

13,993,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 2KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 2KR-XL

Giá :

13,892,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 2KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-2KT

Giá :

13,397,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-2KT

Mua hàng

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR192V

Giá :

12,650,000 vnđ

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR192V

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL

Giá :

12,397,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL

Mua hàng

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR180V

Giá :

12,305,000 vnđ

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR180V

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-1KR

Giá :

8,050,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-1KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 1KR-XL

Giá :

7,797,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 1KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX3000

Giá :

7,728,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX3000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-1KT

Giá :

7,199,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-1KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-1KT

Giá :

7,199,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-1KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 1KR-XL

Giá :

6,992,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 1KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL3000

Giá :

6,934,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL3000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Giá :

6,796,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Mua hàng

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR48V

Giá :

6,555,000 vnđ

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR48V

Mua hàng

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR96V

Giá :

6,555,000 vnđ

Tủ đựng bình dạng Rack SOROTEC BPR96V

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2500

Giá :

6,394,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2500

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX2000

Giá :

5,520,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX2000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC IG1200

Giá :

5,290,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC IG1200

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E

Giá :

4,761,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1500

Giá :

4,600,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1500

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1000

Giá :

4,025,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1000

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000

Giá :

3,783,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600

Giá :

3,404,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500

Giá :

3,300,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC IG600

Giá :

3,220,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC IG600

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200

Giá :

2,208,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000

Giá :

2,139,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL800

Giá :

1,380,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL800

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650

Giá :

977,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650

Mua hàng