Sony Video Conference

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55

Mua hàng

Thiết bị Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80

Thiết bị Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55

Mua hàng

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH16

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH16

Mua hàng

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH24

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH24

Mua hàng