Khóa cửa điện từ EBELCO

HOT

EM600-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions : 
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

EM1200D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1500-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.2A, 5W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

600LED-TB

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

EM600-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.5A, 10W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Khóa từ cho 2 cửa EBELCO EM1200-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM300D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 320mA ; 24V / 160mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs (136 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 0.7 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)210x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM300-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 300mA ; 24V / 150mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs x2 (136 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)340x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM1500-S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM600-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs x2 (272 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)500x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp đầu vào: 12VDC / 24VDC
  • Vẽ hiện tại: 500mA x2 / 265mA
  • Kích thước: (L) 266 x (W) 67 x (T) 39 (mm)
Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Voltage Input : 12VDC / 24VDC

Current Draw : 330mA / 185mA

Dimension : (L)210 x (W)35 x (T)22 (mm)

Mua hàng

Khóa nam châm điện từ EBELCO 1200LED-Mag.Ctc

Khóa nam châm điện từ EBELCO 1200LED-Mag.Ctc

Mua hàng

Khóa nam châm điện từ EBELCO SS800 (800GL)

Khóa nam châm điện từ EBELCO SS800 (800GL)

Mua hàng

Khóa nam châm điện từ EBELCO SS1200 (1200GL)

Khóa nam châm điện từ EBELCO SS1200 (1200GL)

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Giá :

375,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Mua hàng

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Giá :

1,807,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Mua hàng